Thu hoạch tôm: Duyên Hải-Trà Vinh

Anh Thắng thu 7.5 tấn tôm ao 1000m2, size 35 con/kg