Thu hoạch tôm: Năm Căn-Cà Mau

Anh Bảy thu gần 6 tấn tôm, size 40 con/kg